Mobilt arbetsorderverktyg med EDI-kopplingar

På uppdrag av Per Sundin Elservice har vi tagit fram en mobilanpassad webbtjänst för hantering av arbetsorder. Tjänsten hjälper till med rapportering av förbrukat material och tid samt överföring av orderunderlag till faktureringsprogrammet BL Fakturering.

Enkel rapportering för montörerna

Montörerna kan enkelt skapa arbetsorder för nya uppdrag och fylla på med information om kunden, uppdraget och åtgånget material och tid.

EDI-integration mot grossister

Tjänsten har EDI-kopplingar till grossisterna Ahlsell och Selga vilket gör att inköp av produkter till en arbetsorder automatiskt kan hämtas in till arbetsordern.

Integration mot faktureringsprogram

När en arbetsorder är klar för fakturering kan faktureringsunderlag enkelt föras över till BL Fakturering.

Automatisera bort enformigt konstruktionsarbete

Andreas B Hallberg, KonfigDesign

EFFEKTIVARE ARBETE. Genom att automatisera konstruktionen kan tid ägnas åt mer krävande uppgifter anser Andreas B Hallberg.

[Publicerad artikel i tidskriften Uppfinnaren & Konstruktören nr 5/2013

Konstruktion är ofta kreativt men också tålamodsprövande när ensidiga arbetsuppgifter staplas på hög. Med en 3D-konfigurator kan dessa gallras bort så att man istället kan fokusera på de verkliga problemen, säger Andreas B. Hallberg.

 

För att ett företag ska överleva krävs att produkterna anpassas till kundernas krav. Det är en välkänd sanning. Detta når man ofta genom att variera produktens konstruktion för att passa ett särskilt behov. Det är naturligtvis glädjande när fler kunder strömmar till med nya idéer, dock är det inte lika kul för konstruktören som tvingas arbeta med att modifiera samma konstruktion om och om igen. Antalet varianter av konstruktionen växer och rutinartade arbetsuppgifter stjäl tid från det som konstruktören borde ägna tid åt. Att lösa ett verkligt problem för kunden.

 

– Många konstruktörer är civilingenjörer och deras kompetens riskeras att inte användas fullt ut, säger Andreas B. Hallberg på KonfigDesign i Hudiksvall. De förlorar sin motivation om de får enformiga arbetsuppgifter.

Han menar att företag kan förlora konkurrenskraft genom att inte ta till vara de resurser företaget faktiskt har.

– De borde få mer tid för kreativt arbete och produktutveckling som kan ta företaget framåt med nya produkter så att man kan hävda sin position i dagens tuffa konkurrens.

 

Befria tid för ingenjören

SPARAR K0NSTRUKTIONSTID

Här körs webbapplikationen som är skapad med RuleDesigner Configurator Editor. Resultatet syns i bakgrunden med en 3D-modell och genererad ritning.

Hur kan man frigöra ingenjören från dessa enahanda uppgifter? Liksom inom andra områden i industrin handlar det om automation. Variantkonstruktion är lämplig att automatisera och det kan leda till ett förändrat arbetssätt för företagets informationsförsörjning. Genom att koppla på en 3D-konfigurator till CAD-modellen så kan arbetet förenklas, menar Andreas. Hans företag KonfigDesign marknadsför RuleDesigner, en konfigurator från Italien.

Konfiguratorn fungerar så att den automatiskt utför modifieringar på CAD-modellen utan att ingenjören är delaktig. Genom att definiera ett antal villkor skapas ett regelverk som styr modifieringen av modellen. Först måste man besluta vilka parametrar som ska förändras och automatiseras. Är modellen komplex med en mängd olika data görs ofta en studie för att automatiseringen ska bli så effektiv som möjligt.

Resultatet är en webbaserad konfigurator som skapar variantkonstruktioner och genererar korrekta ritningar. Ingenjören kan därmed ägna sig åt andra betydligt mer krävande arbetsuppgifter. Den manuella hanteringen av modellen blir mindre.

RuleDesigner finns i olika installationer, en mer omfattande som täcker ett större informationsbehov och en enklare, RuleDesigner Express.

 

72 timmar sparades

Detta sparar tid, menar Andreas och berättar om ett företag där utskriften av en ritning tog 18 sekunder. Man skrev ut ett hundratal ritningar per dag och den till synes korta utskriftstiden blev hög med tanke på den stora volymen. Efter att ha implementerat RuleDesigner och använt konfiguratorn sjönk tiden för att skriva ut till två sekunder per ritning.

– Man sparade 72 timmar genom att automatisera konstruktionen. Det är 72 timmar som man kan ägna åt något mer produktivt.

På så sätt kan man även eliminera väntetider som ibland kan bli långa.Underlaget kommer snabbare till produktionsavdelningen och tillverkningen kan börja.

Informationen i en CAD-modell tenderar att bli innestängd på konstruktionsavdelningen och blir inte tillgänglig för någon annan än som en opåverkbar pdf. Om en säljare behöver en offertritning av en produkt måste konstruktören tillfrågas och denne måste ha tid att ta fram underlaget så att säljaren kan ta med sig det på kundbesöket. Är konstruktören överbelastad med jobb måste säljaren vänta på sin tur, vilket är olyckligt. Men genom att förena informationen i RuleDesigner med ett affärssystem kan säljaren själv ta fram ritningen till offerten.

– Säljaren kan ta fram olika offerter och föreslå kunden flera varianter och ge fler förslag som kan tilltala kunden. Ledtiden förkortas även här.

Att arbeta med konfiguratorn underlättar alltså arbetet inte bara för konstruktören utan även för säljarna som kan använda informationen utan att behärska konstruktionsdata. Informationen i konfiguratorn sprids till försäljning, order och ekonomi och är inte längre en angelägenhet enbart för konstruktören utan för hela företaget.

Love Janson, Comwise

Automatiserad konstruktion ger vinster i tid och ekonomi

[Publicerad artikel i tidskriften Cad & Ritnytt nr 1/2013]

Jimmy Westberg

Ett väldefinierat regelverk automatiserar produktutvecklingen på Voith Turbo Safeset AB i Hudiksvall. Det är skapat med verktyget RuleDesigner som hjälper konstruktören Jimmy Westberg att skala bort onödig tid, höja kvalitetsnivån och få en överblick av projektets ekonomi.

Att skala bort onödigt arbete och nå högre grader av automation är en ständigt pågående process i industrin idag. Men automation gäller inte bara att investera i robotar för att underlätta produktionen, det är lika viktigt i hela utvecklingskedjan från idé till färdig produkt.
Jimmy Westberg är konstruktör på Voith Turbo Safeset AB i Hudiksvall. Företaget utvecklar och tillverkar kopplingar och förband som ska lösa ut vid överbelastning så att inte växellådor och annan maskinell utrustning förstörs.
Dessa kopplingar är helt kundspecifika och ska svara mot olika kundkrav. Det gäller tekniska egenskaper och vilket fysiskt utrymme som man har till förfogande. Kopplingarna finns i olika varianter med olika mängd detaljer beroende på hur komplexa de är. Beräkningstiden i konstruktionsarbetet är hög.
För att skala bort så mycket onödig beräkningstid som möjligt i framtagandet av dessa kundspecifika kopplingar använder Jimmy programmet RuleDesigner.
– Beräkningarna går oändligt mycket snabbare med hjälp av RuleDesigner, berättar Jimmy. Varje beräkning görs metodiskt och bygger på de definitioner som vi har programmerat.

 

Regler skapar kvalitet

En specialkoppling som utvecklas av Voith Turbo Safeset

En specialkoppling som utvecklas av Voith Turbo Safeset

I programmet definierar Jimmy ett antal villkor, ett regelverk som styr beräkningarna i CAD-systemet enligt de inmatade egenskaperna. Resultatet är en webbaserad konfigurator som styr beräkningarna när nya kopplingar ska tas fram. Denna konfigurator säkerställer kvaliteten i beräkningarna utifrån de en gång definierade uppställningarna. Allt finns lagrat i programmet. Utifrån beräkningarna genereras en optimal ritning för produktion.

Han uppskattar att en konfigurator hanterar ett hundratal styrande regler till en total konstruktion av en koppling. Reglerna styr bland annat materialkvaliteter, friktionsegenskaper och hållfasthet. Genom att först göra en FEM-analys av konstruktionen kan Jimmy använda denna information till att skapa regler som garanterar en förutbestämd hållfasthetsnivå. Under 2013 arbetar man med att modifiera konfiguratorn för att senare under året köra den i skarpt läge.
Just nu arbetar Jimmy med ett projekt där syftet är att rationalisera hanteringen av ny information som tillkommer i utvecklingen av dessa specifika kopplingar. Det handlar om att skala bort onödiga data i konstruktioner som man inte behöver. Ett anpassningsarbete som styrs av programmet.
– Vi programmerar RuleDesigner så att programmet sorterar bort detaljer ur konstruktionerna för att hitta den optimala lösningen. Detta hade vi annars behövt räkna ut för hand.
Tanken är att bearbetningen av nya data ska ske automatiskt med hjälp av programmet. För Jimmy handlar detta om att skapa regler som styr CAD-systemet och som utför den önskvärda modifieringen av konstruktionsdata. Detta tillämpas därefter för varje ny information som behöver anpassas.
– När vi fastställt kvaliteten på beräkningarna ska vi inte behöva göra om dem gång på gång, det sköter programmet för oss.

Koll på projektets ekonomi

Vindkraftverk är ett exempel på konstruktioner som innhåller Voith Turbo Safeset AB:s kopplingar.

Men RuleDesigner hjälper inte enbart till att effektivisera själva konstruktionen för Jimmy och hans medarbetare. Det är också ett verktyg för att hålla koll på ekonomin i projektet. I den kreativa fasen är inte alltid kostnaderna direkt i blickfånget.
– Kostnaden blir sekundär eftersom man primärt löser kundens problem. Det är inte självklart att också tänka på priser hos detaljer eller vad det kostar att programmera en komplex konstruktion.
I det regelverk som byggs upp är det inte enbart detaljers egenskap som man tar hänsyn till, utan även inköpspriser. Programmet bidrar till att kontrollera projektets kostnader. I praktiken sker detta med särskilda styrtal.
– En komponent som har ett högre pris får höga poäng och en billigare komponent får lägre poäng. Ju lägre poäng, desto mer ekonomiskt fördelaktigt blir komponenten.
Detta system kan lätt anpassas efter kundens budget. Liknande kvotsystem kan tillämpas på andra områden, till exempel tid. Programmet blir alltså inte bara ett verktyg för att effektivisera själva konstruktionsarbetet. Genom att också föra in andra produktionskritiska faktorer som ekonomi och tid får programmet en bredare funktion. Utvecklingskedjan från idé till färdig produkt blir överblickbar.
– Vi sparar dagar genom att arbeta på detta sätt, säger Jimmy. Genom att standardisera utvecklingsfasen av kopplingarna sparar vi konstruktionstimmar, granskningstimmar, beredningstimmar och programmeringstimmar i maskin. Det ger oss kontroll över kostnader och en högre kvalitet i projektet.

Love Janson, Comwise