Processkartläggning

Genom att gemensamt kartlägga företagets processer och se hur aktiviteter hänger ihop med varandra fås en gemensam bild av hur man jobbar och var man kan göra förbättringar.

Att ta hjälp utifrån för att leda processkartläggning kan vara en bra ide då det lätt kan uppstå oenighet när olika avdelningar eller grupper ska hitta en samsyn kring hur man arbetar och hur man kan införa förändringar.

Vi hjälper till med processkartläggning genom coachning vid gemensamma möten och grupparbeten samt dokumentation.

  • Hitta tidstjuvarna

    För att kunna genomföra ett förändringsarbete behöver man oftast börja med att frigöra tid för de resurser som ska vara delaktiga. Då behöver man veta var man snabbast och billigast kan göra insatser för att spara tid.

  • Förankra genom att involvera

    Låt så många som möjligt vara delaktiga redan vid kartläggningen. Det är lättare att genomföra förändringar om man förstår varför det ska göras.

  • Samsyn för förändring

    Att hitta konsensus kring hur man arbetar idag och hur man vill förändra är ibland ansträngande. Grupparbeten över avdelningsgränser är ett viktigt verktyg.