Publicerad artikel i tidskriften Uppfinnaren & Konstruktören nr 5/2013

Konstruktion är ofta kreativt men också tålamodsprövande när ensidiga arbetsuppgifter staplas på hög. Med en 3D-konfigurator kan dessa gallras bort så att man istället kan fokusera på de verkliga problemen, säger Andreas B. Hallberg.

För att ett företag ska överleva krävs att produkterna anpassas till kundernas krav. Det är en välkänd sanning. Detta når man ofta genom att variera produktens konstruktion för att passa ett särskilt behov. Det är naturligtvis glädjande när fler kunder strömmar till med nya idéer, dock är det inte lika kul för konstruktören som tvingas arbeta med att modifiera samma konstruktion om och om igen. Antalet varianter av konstruktionen växer och rutinartade arbetsuppgifter stjäl tid från det som konstruktören borde ägna tid åt. Att lösa ett verkligt problem för kunden.

– Många konstruktörer är civilingenjörer och deras kompetens riskeras att inte användas fullt ut, säger Andreas B. Hallberg på KonfigDesign i Hudiksvall. De förlorar sin motivation om de får enformiga arbetsuppgifter.

Han menar att företag kan förlora konkurrenskraft genom att inte ta till vara de resurser företaget faktiskt har.

– De borde få mer tid för kreativt arbete och produktutveckling som kan ta företaget framåt med nya produkter så att man kan hävda sin position i dagens tuffa konkurrens.

Befria tid för ingenjören

Hur kan man frigöra ingenjören från dessa enahanda uppgifter? Liksom inom andra områden i industrin handlar det om automation. Variantkonstruktion är lämplig att automatisera och det kan leda till ett förändrat arbetssätt för företagets informationsförsörjning. Genom att koppla på en 3D-konfigurator till CAD-modellen så kan arbetet förenklas, menar Andreas. Hans företag KonfigDesign marknadsför RuleDesigner, en konfigurator från Italien.

Konfiguratorn fungerar så att den automatiskt utför modifieringar på CAD-modellen utan att ingenjören är delaktig. Genom att definiera ett antal villkor skapas ett regelverk som styr modifieringen av modellen. Först måste man besluta vilka parametrar som ska förändras och automatiseras. Är modellen komplex med en mängd olika data görs ofta en studie för att automatiseringen ska bli så effektiv som möjligt.

Resultatet är en webbaserad konfigurator som skapar variantkonstruktioner och genererar korrekta ritningar. Ingenjören kan därmed ägna sig åt andra betydligt mer krävande arbetsuppgifter. Den manuella hanteringen av modellen blir mindre.

RuleDesigner finns i olika installationer, en mer omfattande som täcker ett större informationsbehov och en enklare, RuleDesigner Express.

72 timmar sparades

Detta sparar tid, menar Andreas och berättar om ett företag där utskriften av en ritning tog 18 sekunder. Man skrev ut ett hundratal ritningar per dag och den till synes korta utskriftstiden blev hög med tanke på den stora volymen. Efter att ha implementerat RuleDesigner och använt konfiguratorn sjönk tiden för att skriva ut till två sekunder per ritning.

– Man sparade 72 timmar genom att automatisera konstruktionen. Det är 72 timmar som man kan ägna åt något mer produktivt.

På så sätt kan man även eliminera väntetider som ibland kan bli långa.Underlaget kommer snabbare till produktionsavdelningen och tillverkningen kan börja.

Informationen i en CAD-modell tenderar att bli innestängd på konstruktionsavdelningen och blir inte tillgänglig för någon annan än som en opåverkbar pdf. Om en säljare behöver en offertritning av en produkt måste konstruktören tillfrågas och denne måste ha tid att ta fram underlaget så att säljaren kan ta med sig det på kundbesöket. Är konstruktören överbelastad med jobb måste säljaren vänta på sin tur, vilket är olyckligt. Men genom att förena informationen i RuleDesigner med ett affärssystem kan säljaren själv ta fram ritningen till offerten.

– Säljaren kan ta fram olika offerter och föreslå kunden flera varianter och ge fler förslag som kan tilltala kunden. Ledtiden förkortas även här.

Att arbeta med konfiguratorn underlättar alltså arbetet inte bara för konstruktören utan även för säljarna som kan använda informationen utan att behärska konstruktionsdata. Informationen i konfiguratorn sprids till försäljning, order och ekonomi och är inte längre en angelägenhet enbart för konstruktören utan för hela företaget.

Love Janson, Comwise

Andreas B Hallberg

Genom att automatisera konstruktionen kan tid ägnas åt mer krävande uppgifter anser Andreas B Hallberg

Konfigurering av tilluftsdon

Här körs webbapplikationen som är skapad med RuleDesigner Configurator Editor. Resultatet syns i bakgrunden med en 3D-modell och genererad ritning.